Media literacy i en dansk kontekst: SPECIALRAPPORT

Gitte Bang Stald, Morten Hjelholt, Laura Høvsgaard Nielsen

Research output: Book / Anthology / Report / Ph.D. thesisReportCommunication

Abstract

Formålet med det projekt, som Kulturstyrelsen og Medierådet for Børn og Unge har iværksat, er at fore-tage et afdækningsstudie, der skal ”identificere og prioritere centrale elementer, der er særligt relevante at medtage i en [eventuel fremtidig] undersøgelse af media literacy-niveauet i den danske befolkning. [Herunder] identifikation af behov og udfordringer samt prioritering af media literacy-elementer, der er særligt relevante for videre fokus og monitorering i Danmark”. Det har samtidig været afgørende og et krav i forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen at inddrage de personer ”det handler om”. Det vil sige, at undersøgelsen ikke blot består af viden fra forskere og myndigheder, men har haft fokus på at inddrage den danske befolkning. Desuden har studiet haft et bredt sigte, således at fokus ikke afgrænser sig til en bestemt gruppe, som eksempelvis børn eller ældre, men inkluderer et bredt udsnit af befolknin-gen på tværs af alder, bopæl, baggrund og mediebrug.
Det udførte afdækningsstudie er baseret på eksisterende litteratur og analyser samt en omfattende kva-litativ undersøgelse. Den kvalitative undersøgelse er udarbejdet særskilt til dette afdækningsstudie og indgår med særlig vægt i analysen. I den kvalitative undersøgelse har vi set nærmere på relationer mel-lem danskeres mediebrug i hverdagslivet, mediekompetencer samt refleksioner over mediernes betyd-ning, samt muligheder og udfordringer i deltagernes egen tilværelse. I undersøgelsen deltog 20 forskelli-ge familier, fordelt på landets fem regioner. Undersøgelsen var bygget op omkring et metodisk apparat, som bygger på fire forskellige fokusområder: Kontekst, adgang, brug samt kritisk forståelse.
Rapportens sidste del præsenterer anbefalinger til udformning af en fremtidig, omfattende, modul-baseret undersøgelse af danskernes mediekompetencer og media literacy niveau, herunder en gennem-gang af relevante elementer i forhold til de overordnede fokusområder, som foreslås. Der peges endelig på en række udfordringer, der er identificeret såvel i forhold til den foreslåede undersøgelses design og indhold, som i forhold til gennemførelsen af de enkelte moduler.
Original languageDanish
PublisherIT-Universitetet i København
Number of pages105
Commissioning bodyKulturstyrelsen
Publication statusPublished - 11 Dec 2015

Cite this