Project Details

Description

LevVel er et strategisk partnerskab, som samler udviklingsprojekter om services, teknologi og organisation inden for velfærd og sundhed. Fokus er at bevare ældre borgere aktive og selvhjulpne i længere tid. Gevinsten er større livskvalitet til de ældre, frigjorte ressourcer i det offentlige og nye vækstmuligheder på velfærdsområdet for private virksomheder.

LevVel er et forum for udvikling og afprøvning af nye velfærdsløsninger. Her kan kommuner, virksomheder, forskere, hospitaler og organisationer mødes og få adgang til viden, inspiration, og samarbejdspartnere. Målet er at skabe nye resultater gennem offentlig-private innovationsalliancer.

LevVel består af tre delprojekter. ITU deltager i delprojekt Mødestedet, som er et brugerdrevent innovationsprojekt, der vil gøre det muligt for selvhjulpne ældre at fastholde deres ønskede hverdag og funktionsevne.

Målet med partnernes samarbejde i delprojekt Mødestedet er at undersøge, hvordan man kan sammentænke fysisk aktivitet, samvær og sundhed for ældre ved at kombinere leg, oplevelser, træning og socialt samvær. Forskningen viser, at fysisk og mental aktivitet i en social sammenhæng giver en højere livskvalitet for de ældre og sikrer mere velvære i dagligdagen.

Delprojekt Mødestedet har til formål at udvikle nye servicekoncepter i form af mødesteder til selvhjulpne ældre, der:

• Øger de ældres fysiske og mentale fitness ved at kombinere leg, oplevelser, træning og socialt samvær
• Tiltrækker selvhjulpne ældre
• Anvender social netværksteknologi, der giver mulighed for selvorganisering og understøtter fysiske sociale netværk med en virtuel dimension
• Matcher de udviklede produkter og services med det eksisterende og fremtidige behov og marked

Målgruppen for de nye service koncepter er ældre, der har brug for mental og fysisk fitness som forebyggelse og fremme af deres selvhjulpenhed.
Short titleLevVel
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201031/12/2012

Collaborative partners

 • IT University of Copenhagen (lead)
 • Alexandra Instituttet A/S (Project partner)
 • GTS instituttet DELTA (Project partner)
 • Center for Sundhedsinnovation (Project partner)
 • Aarhus University (Project partner)
 • Bispebjerg Hospital (Project partner)
 • Væksthus Hovedstadsregionen (Project partner)
 • Herlev Hospital (Project partner)
 • University of Copenhagen (Project partner)
 • Royal Danish Academy (Project partner)
 • Technical University of Denmark (Project partner)

Funding

 • Danish Council for Technology and Innovation: DKK25,000,000.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.