Statsvetenskapliga förbundets uppsatspris för yngre forskare (Swedish Political Science Association’s price for best young researcher)

  • Schou, Jannick (Recipient)

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Description

Statsvetenskapliga förbundets styrelse beslutade 2007 att inrätta ett uppsatspris för yngre forskare. Priset på 5000 kronor ges till den bästa uppsatsen bland dem som presenterats i någon av arbetsgrupperna vid förbundets årsmöte. Praktiska problem med nomineringsförfarandet och priskommitténs arbete gör att Statsvetenskapliga förbundets styrelse har beslutat att ändra i rutinerna för att besluta om och offentliggöra pristagaren. Istället för att presenteras på plats under årsmötet kommer Statsvetenskapliga förbundets uppsatspris för yngre forskare att offentliggöras via förbundets websida. Information om pristagaren meddelas offentligt i samband med nästkommande årsmötes middag. Utöver prissumman på 5000 kr erbjuder förbundet pristagaren ett bidrag på upp till 3 000 kr för att delta i nästkommande årsmötets och årsmötets uppmärksammande av uppsatspriset. Styrelsen utser priskommitté.

Årets uppsatspris till yngre forskare går till Jannick Schou, IT-universitetet i Köpenhamn, som tillsammans med Anja Svejgaards Pors, författat uppsatsen, Moral economies and digital frontlines: an ethnographic study of stigma at the gates of the welfare state.

Prismotiveringen lyder:
Jannick Schous och Anja Svejgaards Pors uppsats är en kritisk empirisk studie av mötet mellan utsatta servicebrukare och välfärdsstatens frontlinjebyråkrater inom den nya, expanderande organisationsformen servicecenter/One-stop shops. Genom att kombinera begreppet stigma inom sociologisk forskning med en moralisk och politisk antropologi lyckas författarna genom en etnografisk empirisk studie kartlägga den offentliga servicens mikroprocesser. Författarna visar genom sina observationer hur stigma och skam är komponenter i kontinuerliga samtal och förhandlingar mellan närbyråkrater och människor med stora behov som har svårt att klara digitala servicelösningar. Uppsatsen ger ett tydligt bidrag till en av välfärdsstatens svåraste utmaningar: att leverera offentlig service på ett etiskt sätt till människor med stora och komplexa behov.
Degree of recognitionRegional

    Fingerprint